Statutarno-Pravne komisije

Ugotavlja potrebo po izdaji ali spremembi odloka in drugih aktov občinskega sveta, sodeluje pri pripravljanju programov zakonodajne dejavnosti občinskega sveta, določa prečiščena besedila odlokov, daje na pobudo ali predlog občinskega sveta tolmačenje zakonov in splošnih aktov.

Naloge komisije so:

 1. pregled prijav, prispelih na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
 2. vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
 3. priprava poročil županu in organom Občine Kidričevo,
 4. priprava predlogov ukrepov in sanacij v skladu z določili 14. člena tega pravilnika,
 5. priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
 6. izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.

Člani komisije:

 •   Nuša Ferenčič, Lovrenc na Dr. polju 108/a, predsednica
 •   Ivanka Korez, Starošince 27, članica
 •   Franc Planinšek, Pleterje 34, član
 •   Stanislav Lampič, Njiverce, Njiverce vas 15, član
 •   David Jerič, Dragonja vas 1, član