občina kidričevo občinski svet občinska uprava obrazci in vloge razpisi in objave

Občina kidričevo

Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 799 06 10
Telefaks: 02 799 06 19

URADNE URE


v dopoldanskem času

v ponedeljek in sredo med 8. in 12. uro
v petek med 8. uro in 13. uro

v popoldanskem času
v ponedeljek med 13. uro in 15. uro
v sredo med 13 . in 17 . uro
v petek med 8. uro in 13. uro

Zbirni center Kidričevo

torek, četrtek 10.00 – 18.00 ure
sobota 8.00 – 13.00 ure
Več informacij

Občinska blagajna

Odprto vsako sredo
od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 16:00.
Več informacij

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO POMOČI PRI INVESTICIJAH V ŠPORTNE OBJEKTE V LETU 2016

Občina Kidričevo objavlja

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO POMOČI PRI INVESTICIJAH V ŠPORTNE OBJEKTE V LETU 2016

I.

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/15 in 35/16), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, v letu 2016 načrtuje izvedbo pomoči pri izvajanju investicij v športne objekte.

II.

Predmet poziva je pomoč pri izvedbi investicij v športne objekte, kandidatom ki imajo že zagotovljena sredstva po Javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78/15 z dne 16.10.2015.

                                                                       III.

Sredstva za pomoč pri izvedbi investicij v športne objekte, sofinancirane s strani Fundacije za šport v letu 2016 so zagotovljena v Proračunu Občine Kidričevo za leto 2016 na proračunski postavki 088001 - ŠPORTNA INFRASTRUKTURA. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za poziv v letu 2016 znaša 22.140,00 EUR.

IV.

Pogoji za sofinanciranje:

-           prijavitelj je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v občini Kidričevo, ki je bila skladno z Javni razpisom Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 78/15), izbrana za financiranje programov gradnje športnih objektov na področju objektov (O) za leto 2016;

-           prijavitelj je registriran za opravljanje športnih dejavnosti;

-           objekt, ki je predmet investicije, leži na območju občine Kidričevo;

-           objekt, ki je predmet investicije bo oz. je v lasti Občine Kidričevo.

V.

Merila oziroma kriteriji:

Sredstva bodo enakomerno razdeljena med upravičence, ki izpolnjujejo pogoje navedene pod točko »IV. Pogoji za sofinanciranje« tega razpisa.

VI.

Sredstva bodo dodeljena za investicije v športne objekte v letu 2016. Sredstva se dodelijo za aktivnosti v letu 2016 oziroma za aktivnosti, ki šele bodo izvedene. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 25. 11. 2016. 

VII.

Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Prijava oziroma vloga mora vsebovati:

-          izpolnjen razpisni obrazec, ki ga po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ali na spletni strani www.kidricevo.si pod rubriko »Javni razpisi«;

-          odločbo o dodelitvi sredstev in pogodbo o financiranju Fundacije za šport za leto 2016;

-          sporazum o skupni investiciji z Občino Kidričevo (v kolikor se investicija izvaja na zemljišču, katerega lastnica je Občina Kidričevo).

VIII.

Rok za oddajo vlog:

Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje do 26.8.2016, do 13.00 ure.

Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo prispele na sedež občine (sprejemna pisarna) do končnega roka za predložitev prijave, to je do dne 26.8.2016, do 13.00 ure.

Prijavitelji lahko razpisni obrazec dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

IX.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: "NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV – INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE V LETU 2016". Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

X.

Vlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni praviloma v roku 60 dni po roku za oddajo vloge.

Zadeva: 430-15/2016

Datum: 18.8.2016

OBČINA KIDRIČEVO,

župan Anton Leskovar

javnanarocila Odbori tv
projekt dogodek informacije
proracun zupan glasilo

Prihajajoči dogodki

    Prijava na e-novice