Poziv za skrbnika drsališča v decembru 2016

P O Z I V ZA SKRBNIKA DRSALIŠČA V DECEMBRU 2016

Občina Kidričevo poziva društva v Občini Kidričevo, ki so interesenti za SKRBNIKA DRSALIŠČA V DECEMBRU 2016 da podajo pisno pijavo.

Vloga za organizacijo prireditve mora vsebovati:

-podatke o organizatorju – interesentu,

-odgovorno oseba s telefonsko številko,

-predvideni čas/termin, ko bi bili skrbniki.

Občina Kidričevo bo organizatorju prireditve nudila: - brezplačno uporabo hiške za prodajo pijače in hrane.

Organizator prireditve mora zagotoviti:

-3 do 5 oseb za postavitev in pospravljanje šotora,

-zadostno število oseb za strežbo hrane in pijače,

-skrb za čiščenje ledu na drsališču in čistočo na prireditvenem prostoru,

-kurjenje v hiški »Zvezdne vile« v času prireditev,

-kurjenje na odprtem kurišču na sami prireditvi,

-predaja ključev ob najemu hiške »Zvezdne vile« in kurjenje,- brezplačno pijačo in hrano za izvajalce programa in reditelje (v normalnih količinah),

-druge naloge in opravila na zahtevo občine.

Rok za oddajo pisnih vlog je 30.  9. 2016. Vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo s pripisom »Ne odpiraj - prijava za skrbnika drsališča 2016«. Pred izbiro skrbnikov bo z interesenti opravljen razgovor.

Dodatne informacije dobijo interesenti pri Zdenki Frank, tel. 041 746 956.