občina kidričevo občinski svet občinska uprava obrazci in vloge razpisi in objave

Občina kidričevo

Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 799 06 10
Telefaks: 02 799 06 19

URADNE URE


v dopoldanskem času

v ponedeljek in sredo med 8. in 12. uro
v petek med 8. uro in 13. uro

v popoldanskem času
v ponedeljek med 13. uro in 15. uro
v sredo med 13 . in 17 . uro
v petek med 8. uro in 13. uro

Zbirni center Kidričevo

torek, četrtek 10.00 – 18.00 ure
sobota 8.00 – 13.00 ure
Več informacij

Občinska blagajna

Odprto vsako sredo
od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 16:00.
Več informacij

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2016

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2016

 

 

PREDMET RAZPISA:

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo z naslednjimi vsebinami:

-          organizacija in izvajanje prireditev lokalnega in širšega pomena na področju turizma,

-          izvajanje promocijske dejavnosti lokalnega in širšega pomena na področju turizma (sejmi, razstave,..),

-          izdajanje promocijskega materiala za področje turizma,

-          ohranjanje naravne in kulturne dediščine, starih običajev ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma,

-          aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,

-          organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja za potrebe turizma,

-          spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso:

-          Programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Občine Kidričevo,

-          programi društev in organizacij, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.

POGOJI  SOFINANCIRANJA

 

Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:

-           turistična društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo;

-           druga društva, ki izvajajo programe in prireditve s področja turistične promocije in imajo sedež v občini Kidričevo;

-           imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;

-           dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;

-           imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;

-           udeležba na prireditvah mora biti za vse obiskovalce v celoti brez vstopnin.

VIŠINA SREDSTEV

 

Skupna višina sredstev, ki se podeljujejo na podlagi tega razpisa znaša, 1.500,00 EUR. Višina sredstev, namenjena sofinanciranju razpisnih vsebin, je za:

-          organizacijo ostalih vsebin v višini od 50,00 do 300,00 EUR za posamezen projekt. Število sofinaciranih ostalih vsebin je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN KRITERIJI

 

  1. Merila za organizacijo ostalih vsebin

Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:

  1. Predlagan program vsebine

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.

2. Reference

10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji vsebine, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.

3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo

Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinaciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej.

 ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo

Kopališka ul. 14

2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – sofinanciranje programov turizma 2016 – ne odpiraj« in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar  najkasneje do 11. novembra 2016 do 13. ure.

Odpiranje vlog bo opravil odbor za gospodarstvo v roku 30 dni od oddaje prijave na javni razpis. Odpirale se bodo samo pravilno izpolnjenem in označenem vloge na ovitku in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Na podlagi poročila odbora za gospodarstvo občinska uprava izda sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne,  niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe, ali sklep o sofinanciranju programov.

Zoper sklep se lahko v roku osem (8) dni po prejemu sklepa prijavitelj pritoži. O pritožbi odloča župan. Zoper sklep župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni od prejema sklepa župana.

Sprožen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci programov na področju turizma.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 15. 7. 2016 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Če izvajalec izvaja več programov  izpolni enak obrazec večkrat, za vsak posamezni program.

INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega meseca od odpiranja vlog.

Štev. 410-18/2016

Dne   21.6.2016

                                                                                               Anton Leskovar,

                                                                                               župan Občine Kidričevo 

javnanarocila Odbori tv
projekt dogodek informacije
proracun zupan glasilo

Prihajajoči dogodki

    Prijava na e-novice