Javni razpis za dodelitev dr┼żavnih pomo─Źi na podro─Źju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in pode┼żelja v Ob─Źini Kidri─Źevo za leto 2016

Na podlagi dolo─Źil Pravilnika o postopkih za izvr┼íevanje prora─Źuna Republike Slovenije (Ur. list RS ┼ít. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS, 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in pode┼żelja v Ob─Źini Kidri─Źevo (v nadaljevanju: pravilnik; Uradno glasilo slovenskih ob─Źin, ┼ít.29/2016), Odloka o prora─Źunu Ob─Źine Kidri─Źevo za leto 2016, Uradno glasilo slovenskih ob─Źin 68/2015, objavlja Ob─Źina Kidri─Źevo

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev dr┼żavnih pomo─Źi na podro─Źju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in pode┼żelja v Ob─Źini Kidri─Źevo za leto 2016

 1. I.PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA
 2. UPRAVI─îENCI DO POMO─îI IN IZVAJALCI STORITEV
 3. Upravi─Źenci do pomo─Źi so:
  1. pravne in fizi─Źne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po ─Źlenu 21 Uredbe Komisije (EU) ┼ít. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, v primeru ukrepa po ─Źlenu 38 Uredbe Komisije (EU) ┼ít. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, v primeru ukrepa po ─Źlenu 43 Uredbe Komisije (EU) ┼ít. 702/2014 pa zasebni lastniki gozdov, dejavni v gozdarskem sektorju; ter so vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
  2. pravne in fizi─Źne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomo─Źi de minimis po Uredbi komisije (EU) ┼ít. 1407/2013, imajo sede┼ż na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sede┼ż na obmo─Źju ob─Źine;
  3. pravne in fizi─Źne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa;
  4. registrirana stanovska in interesna zdru┼żenja, ki delujejo na podro─Źju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na obmo─Źju ob─Źine;
   1. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
   2. Pomo─Ź za nalo┼żbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo 13.000,00 EUR.
   3. Pomo─Ź za nalo┼żbe v predelavo in tr┼żenje kmetijskih in ┼żivilskih proizvodov ter nalo┼żbe v dopolnilnmo in nekmetijsko dejavnost na kmetiji-de minimis: 2.000,00EUR.
   4. Podpora delovanju dru┼ítev s podro─Źja kmetijstva, gozdarstva, ─Źebelarstva in razvoja pode┼żelja (veljavna zakonodaja s podro─Źja javnih financ; 106.i ─Źlen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, ┼ít. 11/11 ÔÇô UPB, 14/13 ÔÇô popr. in 101/13)
   5. Najvi┼íji zneski pomo─Źi po posameznih ukrepih, dolo─Źeni v ─Źlenih 13., 14., 15., 16., 17. in 18. pravilnika, ne smejo prese─Źi najvi┼íjih zneskov pomo─Źi dolo─Źenih v ─Źlenih 14, 15, 16, 21, 28, 29, 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) ┼ít. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
   6. Pomo─Ź izvzeta z Uredbo Komisije (EU) ┼ít. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo dr┼żavno pomo─Źjo v zvezi z istimi upravi─Źenimi stro┼íki, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, ─Źe se s tako kumulacijo ne prese┼że najvi┼íje intenzivnosti pomo─Źi ali zneska pomo─Źi, ki se uporablja za zadevno pomo─Ź v skladu z Uredbo Komisije (EU) ┼ít. 702/2014.
   7. Pomo─Ź izvzeta z Uredbo Komisije (EU) ┼ít. 702/2014, se ne kumulira s pla─Źili iz ─Źlena 81(2) in ─Źlena 82 Uredbe (EU) ┼ít. 1305/2013 v zvezi z istimi upravi─Źenimi stro┼íki, ─Źe bi bila s tako kumulacijo prese┼żena intenzivnost pomo─Źi ali znesek pomo─Źi, ki sta dolo─Źena v Uredbi Komisije (EU) ┼ít. 702/2014.
   8. Pomo─Ź izvzeta z Uredbo Komisije (EU) ┼ít. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomo─Źjo de minimis v zvezi z istimi upravi─Źenimi stro┼íki, ─Źe bi bila s tako kumulacijo prese┼żena intenzivnost pomo─Źi ali znesek pomo─Źi, ki sta dolo─Źena v Uredbi Komisije (EU) ┼ít. 702/2014.
    1. Z nalo┼żbo se sku┼ía dose─Źi vsaj enega od naslednjih ciljev:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finan─Źnih sredstev za uresni─Źevanje ciljev Ob─Źine Kidri─Źevo na podro─Źju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in pode┼żelja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju dr┼żavnih pomo─Źi.

Namen razpisa za dodelitev dr┼żavnih pomo─Źi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in pode┼żelja v Ob─Źini Kidri─Źevo je uresni─Źevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva na obmo─Źju Ob─Źine Kidri─Źevo, ki so opredeljeni v poglavju II. Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (EU) ┼ít. 702/2014, v poglavju III. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) ┼ít. 1407/2013 in poglavju IV. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) ┼ít. 1408/2013, v Pravilniku o ohranjanju in spdbujanju razvoja kmetijstva in pode┼żelja v Ob─Źini Kidri─Źevo za programsko obdobje 2016-2020 h kateremu sta resorni ministrstvi izdali pozitivna mnenja o skladnosti shem dr┼żavnih pomo─Źi.

 

             (sprejet Prora─Źun Ob─Źine Kidri─Źevo za leto 2016 )

Sredstva za dodelitev pomo─Źi so zagotovljena v prora─Źunu Ob─Źine Kidri─Źevo za leto 2016 na prora─Źunski postavki 042103-nalo┼żbe in 0422 -izobra┼żevanje v kmetijstvu.┬ź

Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 17.500,00 EUR in je predviden za naslednje namene:

IV. KUMULACIJA

(8. ─Źlen Uredbe Komisije (EU) ┼ít. 702/2014)

V. VRSTE UKREPOV ZA KATERE SE DAJEJO POMO─îI, CILJI UKREPOV,

     UPRAVI─îENI STRO┼áKI, UPRAVI─îENCI DO POMO─îI PRI POSAMEZNIH

     UKREPIH, POGOJI ZA PRIDOBITEV POMO─îI TER INTENZIVNOST POMO─îI

UKREP 1 (v skladu s pravilnikom):Pomo─Ź za nalo┼żbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. ─Źlen Uredbe Komisije (EU) ┼ít. 702/2014 )

-          Izbolj┼íanje splo┼íne u─Źinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanj┼íanjem stro┼íkov proizvodnje ali izbolj┼íanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

-          Izbolj┼íanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit ┼żivali, ─Źe zadevna nalo┼żba presega veljavne standarde Unije;

-          Vzpostavljanje in izbolj┼íanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vklju─Źno z dostopom do kmetijskih zemlji┼í─Ź, komasacijo in izbolj┼íanjem zemlji┼í─Ź, oskrbo in var─Źevanjem z energijo in vodo.

 1. Pomo─Ź se ne dodeli za:

-          nakup proizvodnih pravic, pravic do pla─Źila in letnih rastlin;

-          zasaditev letnih rastlin;

-          dela v zvezi z odvodnjavanjem;

-          nakup ┼żivali in samostojen nakup kmetijskih zemlji┼í─Ź;

-          nalo┼żbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomo─Źi, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od za─Źetka njihovega delovanja;

-          za ┼że izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;

-          investicije, ki se izvajajo izven obmo─Źja ob─Źine;

-          investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU,

-          stro┼íke, povezane z zakupnimi pogodbami;

-          obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomo─Ź se lahko dodeli za nalo┼żbe v ┼żivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravi─Źeni stro┼íki:

-          stro┼íki izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;

-          stro┼íki gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki slu┼żijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stro┼íki materiala, ki so povezani z nalo┼żbo);

-          stro┼íki nakupa kmetijske mehanizacije do njene tr┼żne vrednosti;

-          stro┼íki opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

-          stro┼íki nakupa rastlinjaka, monta┼że ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;

-          stro┼íki nakupa in postavitev za┼í─Źite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protito─Źne mre┼żeÔÇŽ);

-          stro┼íki nakupa ra─Źunalni┼íke programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravi─Źenci do pomo─Źi so:

-          kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki le┼żijo na obmo─Źju ob─Źine, oziroma katerih nalo┼żba se izvaja na obmo─Źju ob─Źine;

-          dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih povr┼íin.

Pogoji za pridobitev:

-          predlo┼żitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, ─Źe je s predpisi s podro─Źja gradnje objektov to potrebno;

-          projektno dokumentacijo za izvedbo nalo┼żbe ter dokazila o teh stro┼íkih, kadar so upravi─Źeni do sofinanciranja;

-          za nalo┼żbo, ki mora biti v skladu z dolo─Źili 14(5) ─Źlena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, ─Źe je le ta potrebna, predlo┼żena z vlogo za pridobitev pomo─Źi;

-          ponudbe, ra─Źun oziroma predra─Źun za na─Źrtovano nalo┼żbo;

-          predlo┼żitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v teko─Źem oziroma preteklem letu,

-          mnenje o upravi─Źenosti in ekonomi─Źnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna slu┼żba,

Intenzivnost pomo─Źi:

-          do 50 % upravi─Źenih stro┼íkov nalo┼żb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvi┼íji skupni znesek za posamezno nalo┼żbo na kmetijskem gospodarstvu lahko zna┼ía do 2.000 EUR.

Vlogo za pomo─Ź v okviru tega ukrepa predlo┼żi nosilec kmetijskega gospodarstva.

UKREP 7 (v skladu s pravilnikom): Pomo─Ź za nalo┼żbe v predelavo in tr┼żenje kmetijskih in ┼żivilskih proizvodov ter nalo┼żbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji ÔÇô de minimis

Cilj pomo─Źi je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in tr┼żenje kmetijskih in ┼żivilskih proizvodov ter ┼íirjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravi─Źeni stro┼íki:

-          stro┼íki izdelave projektne dokumentacije za nalo┼żbo v predelavo in tr┼żenje kmetijskih in ┼żivilskih proizvodov, ter nalo┼żbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

-          stro┼íki gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in tr┼żenja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

-          stro┼íki nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in tr┼żenja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Upravi─Źenci do pomo─Źi:

-          kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in tr┼żenjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sede┼żem dejavnosti in nalo┼żbo na obmo─Źju ob─Źine.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;

-          dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravi─Źenec pomo─Źi ┼íe nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;

-          dejavnost se mora izvajati na kmetiji ┼íe vsaj 5 let po zaklju─Źeni nalo┼żbi;

-          predlo┼żitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, ─Źe je s predpisi s podro─Źja gradnje objektov to potrebno;

-          projektno dokumentacijo za izvedbo nalo┼żbe ter dokazila o teh stro┼íkih, kadar so upravi─Źeni do sofinanciranja;

-          poslovni na─Źrt za izvedbo nalo┼żbe s predra─Źunom stro┼íkov;

-          drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomo─Źi:

- do 50 % upravi─Źenih stro┼íkov oziroma do 2.000,00 EUR.

Ne glede na dolo─Źilo iz prej┼ínje alineje se pomo─Ź ustrezno zni┼ża, ─Źe bi z odobreno pomo─Źjo presegli skupni znesek de minimis pomo─Źi iz ┼íestega odstavka 19. ─Źlena pravilnika.

Prejemnik mora k vlogi predlo┼żiti:

-      pisno izjavo o vseh drugih pomo─Źeh de minimis, ki jih je upravi─Źenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v teko─Źem prora─Źunskem letu;

-      pisno izjavo o drugih ┼że prejetih (ali zapro┼íenih) pomo─Źeh za iste upravi─Źene stro┼íke in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomo─Źi de minimis, ne bo prese┼żena zgornja meja de minimis pomo─Źi ter intenzivnosti pomo─Źi po drugih predpisih;

-      seznam podjetij, s katerimi je lastni┼íko povezan, tako da se preveri skupen znesek ┼że prejetih de minimis pomo─Źi za vsa, z njim povezana podjetja;

-      izjavo o lo─Źitvi dejavnosti oziroma stro┼íkov vezano na dolo─Źilo sedmega odstavka 19. ─Źlena tega pravilnika.

Ob─Źina bo s sklepom/odlo─Źbo pisno obvestila prejemnika:

-      da je pomo─Ź dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) ┼ít. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi ─Źlenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomo─Źi de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),

-      o odobrenem znesku de minimis pomo─Źi.

UKREP 10 (v skladu s pravilnikom): Podpora delovanju dru┼ítev s podro─Źja kmetijstva, gozdarstva, ─Źebelarstva in razvoja pode┼żelja (veljavna zakonodaja s podro─Źja javnih financ; 106.i ─Źlen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, ┼ít. 11/11 ÔÇô UPB, 14/13 ÔÇô popr. in 101/13)

(1) Namen ukrepa:

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti/dejavnosti in programov dru┼ítev oziroma zdru┼żenj s podro─Źja kmetijstva, gozdarstva, ─Źebelarstva in razvoja pode┼żelja iz obmo─Źja ob─Źine, ki ne predstavljajo dr┼żavno pomo─Ź ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobi─Źka.

(2) Cilj ukrepa je ohraniti delovanje dru┼ítev oziroma zdru┼żenj ter omogo─Źanje izvedbe njihovih programov dela oziroma posameznih nalog in/ali projektov.

(3) Upravi─Źeni stro┼íki:

ÔÇô stro┼íki povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti dru┼ítva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva, ─Źebelarstva in razvoja pode┼żelja, kot so: splo┼ína predavanja, te─Źaji brez pridobitve certifikata, kro┼żki, strokovne ekskurzije, seminarji, udele┼żbe na posvetih, okrogle mize ipd.;

ÔÇô stro┼íki povezani z organizacijo in izvedbo razli─Źnih aktivnosti dru┼ítev oziroma zdru┼żenj, ki prispevajo k prepoznavnosti ob─Źine, kot so: priprava gradiv, zlo┼żenk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;

ÔÇô stro┼íki povezani z organizacijo in izvedbo razli─Źnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehni─Źne dedi┼í─Źine kmetijstva in pode┼żelja: prikazi tradicionalnih doma─Źih obrti in obi─Źajev, prikazi tehni─Źne dedi┼í─Źine, razstave, tekmovanja ipd.;

ÔÇô stro┼íki povezani s sodelovanjem in predstavitvijo dru┼ítev na prireditvah lokalnega, regionalnega, dr┼żavnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih dru┼ítev in organizacij.

Za upravi─Źene stro┼íke se ┼ítejejo stro┼íki za vse zgoraj na┼ítete namene oziroma dejavnosti dru┼ítev oziroma zdru┼żenj, v katerih sodelujejo ali koristijo ─Źlani oziroma ob─Źani ob─Źine.

(4) Pogoji za pridobitev pomo─Źi:

ÔÇô sprejet finan─Źno in vsebinsko ovrednoten letni program dela dru┼ítva oziroma zdru┼żenja, iz katerega jasno izhajajo programi oziroma projekti, ki so predmet podpore;

ÔÇô seznam ─Źlanov dru┼ítva iz obmo─Źja ob─Źine z navedbo celotnega ┼ítevila vseh ─Źlanov dru┼ítva (jasno izra┼żen odstotek ─Źlanstva iz ob─Źine).

(5) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:

Podrobnej┼ía merila in kriteriji za dodeljevanje podpor ter zahtevana dokumentacija se podrobneje dolo─Źijo v javnem razpisu.

(6) Upravi─Źenci do pomo─Źi:

ÔÇô registrirana stanovska dru┼ítva in interesna zdru┼żenja, ki delujejo na podro─Źju kmetijstva, ─Źebelarstva, gozdarstva in razvoja pode┼żelja in imajo ─Źlane tudi iz obmo─Źja ob─Źine ter izvajajo programe tudi za prebivalce oziroma ─Źlane iz ob─Źine.

(7) Intenzivnost pomo─Źi:

ÔÇô do 100% upravi─Źenih stro┼íkov.

VI. ROK IN NA─îIN PRIJAVE

Razpis je odprt do vklju─Źno 28.10.2016.

 

Odlo─Źanje o prejetih vlogah na ta razpis bo v 1. tednu v mesecu novembru 2016.

Razpisna dokumentacija je na voljo na sede┼żu ob─Źinske uprave Ob─Źine Kidri─Źevo, objavljena pa je tudi na spletni strani Ob─Źine Kidri─Źevo: www.kidricevo.si.

Vloga-prijava na razpis se po┼ílje priporo─Źeno po po┼íti na naslov Ob─Źina Kidri─Źevo, Kopali┼íka ulica 14, 2325 Kidri─Źevo, s pripisom na kuverti ┬╗PRIJAVA NA RAZPIS ÔÇôUKREPI KMETIJSTVO 2016┬ź ali odda neposredno v sprejemni pisarni ob─Źinske uprave Ob─Źine Kidri─Źevo, Kopali┼íka ulica 14, 2325 Kidri─Źevo, ob uradnih urah.

Pravo─Źasno prispela vloga na razpis je tista, ki bo oddana v ob─Źinski upravi Ob─Źine Kidri─Źevo najpozneje do 28.10.2016 do 13.00 ure oziroma vloga, poslana priporo─Źeno po po┼íti s po┼ítnim ┼żigom do vklju─Źno 28.10.2016.

Na hrbtni strani kuverte morata biti izpisan polni naziv in naslov prijavitelja.

VII. OBRAVNAVA VLOG

Vloge bo obravnaval odbor za kmetijstvo, komisija. Odpiranje vlog ni javno. Odbor bo po vrstnem redu oddaje vlog opravil pregled vlog. Ocenil jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravil predlog prejemnikov sredstev v skladu z razpolo┼żljivimi sredstvi za vse popolne vloge. Na podlagi predloga bo ob─Źinska uprava izdala sklepe o dodelitvi sredstev. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vlo┼żi prito┼żbo v roku 8 dni od prejema sklepa.

Medsebojne obveznosti med ob─Źino in prejemnikom pomo─Źi se po izdanem ukrepu o dodelitvi sredstev uredijo s pogodbo.

Vlagatelje nepopolnih vlog odbor v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo v roku 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v dolo─Źenem roku, se zavr┼że, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 28.10.2016 se kot prepozne zavr┼żejo.

 

VIII. IZPLA─îILA SREDSTEV

Upravi─Źencem se sredstva iz prora─Źuna ob─Źine izpla─Źajo na podlagi zahtevka posameznega upravi─Źenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

-       dokazila o pla─Źilu obveznosti (ra─Źun/situacija in potrdilo/dokazilo o pla─Źanem ra─Źunu),

-       poro─Źilo o opravljenem delu oziroma storitvi.

-       Zahtevek.

IX. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo prora─Źunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode┼żelja v ob─Źini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spremlja in preverja ob─Źinska uprava, komisija, ki jo imenuje ┼żupan in odbor. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor ob─Źine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajo─Źimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ─Źe se ugotovi:

-         da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

-         da je upravi─Źenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresni─Źne podatke;

-         da je upravi─Źenec za isti namen in iz istega naslova ┼że pridobil finan─Źna sredstva.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo v sprejemni pisarni ob─Źinske uprave Ob─Źine Kidri─Źevo v ─Źasu uradnih ur in na spletni strani ob─Źine http://wwwkidricevo.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v ob─Źinski upravi Ob─Źine Kidri─Źevo.

Številka: 007-11/2015-1

Kidri─Źevo,1.07.2016

                            ┼Żupan Ob─Źine   Kidri─Źevo

                          Anton Leskovar