občina kidričevo občinski svet občinska uprava obrazci in vloge razpisi in objave

Občina kidričevo

Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 799 06 10
Telefaks: 02 799 06 19

URADNE URE


v dopoldanskem času

v ponedeljek in sredo med 8. in 12. uro
v petek med 8. uro in 13. uro

v popoldanskem času
v ponedeljek med 13. uro in 15. uro
v sredo med 13 . in 17 . uro
v petek med 8. uro in 13. uro

Zbirni center Kidričevo

torek, četrtek 10.00 – 18.00 ure
sobota 8.00 – 13.00 ure
Več informacij

Občinska blagajna

Odprto vsako sredo
od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 16:00.
Več informacij

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za leto 2016

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS, 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo (v nadaljevanju: pravilnik; Uradno glasilo slovenskih občin, št.29/2016), Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2016, Uradno glasilo slovenskih občin 68/2015, objavlja Občina Kidričevo

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za leto 2016

 1. I.PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA
 2. UPRAVIČENCI DO POMOČI IN IZVAJALCI STORITEV
 3. Upravičenci do pomoči so:
  1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členu 21 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, v primeru ukrepa po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, v primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 pa zasebni lastniki gozdov, dejavni v gozdarskem sektorju; ter so vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
  2. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež na območju občine;
  3. pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa;
  4. registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
   1. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
   2. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo 13.000,00 EUR.
   3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilnmo in nekmetijsko dejavnost na kmetiji-de minimis: 2.000,00EUR.
   4. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja (veljavna zakonodaja s področja javnih financ; 106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13)
   5. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih 13., 14., 15., 16., 17. in 18. pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 16, 21, 28, 29, 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
   6. Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
   7. Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
   8. Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
    1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Kidričevo na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo je uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva na območju Občine Kidričevo, ki so opredeljeni v poglavju II. Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, v poglavju III. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in poglavju IV. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013, v Pravilniku o ohranjanju in spdbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za programsko obdobje 2016-2020 h kateremu sta resorni ministrstvi izdali pozitivna mnenja o skladnosti shem državnih pomoči.

 

             (sprejet Proračun Občine Kidričevo za leto 2016 )

Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2016 na proračunski postavki 042103-naložbe in 0422 -izobraževanje v kmetijstvu.«

Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 17.500,00 EUR in je predviden za naslednje namene:

IV. KUMULACIJA

(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

V. VRSTE UKREPOV ZA KATERE SE DAJEJO POMOČI, CILJI UKREPOV,

     UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI DO POMOČI PRI POSAMEZNIH

     UKREPIH, POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI TER INTENZIVNOST POMOČI

UKREP 1 (v skladu s pravilnikom):Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 )

-          Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

-          Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;

-          Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

 1. Pomoč se ne dodeli za:

-          nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;

-          zasaditev letnih rastlin;

-          dela v zvezi z odvodnjavanjem;

-          nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;

-          naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;

-          za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;

-          investicije, ki se izvajajo izven območja občine;

-          investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU,

-          stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;

-          obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

-          stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;

-          stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki so povezani z naložbo);

-          stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;

-          stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

-          stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;

-          stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);

-          stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:

-          kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;

-          dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:

-          predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

-          projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

-          za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

-          ponudbe, račun oziroma predračun za načrtovano naložbo;

-          predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu,

-          mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

Intenzivnost pomoči:

-          do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

UKREP 7 (v skladu s pravilnikom): Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

-          stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

-          stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

-          stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:

-          kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;

-          dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;

-          dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;

-          predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

-          projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

-          poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;

-          drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 2.000,00 EUR.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 19. člena pravilnika.

Prejemnik mora k vlogi predložiti:

-      pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

-      pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

-      seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;

-      izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 19. člena tega pravilnika.

Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:

-      da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),

-      o odobrenem znesku de minimis pomoči.

UKREP 10 (v skladu s pravilnikom): Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja (veljavna zakonodaja s področja javnih financ; 106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13)

(1) Namen ukrepa:

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti/dejavnosti in programov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

(2) Cilj ukrepa je ohraniti delovanje društev oziroma združenj ter omogočanje izvedbe njihovih programov dela oziroma posameznih nalog in/ali projektov.

(3) Upravičeni stroški:

– stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij.

Za upravičene stroške se štejejo stroški za vse zgoraj naštete namene oziroma dejavnosti društev oziroma združenj, v katerih sodelujejo ali koristijo člani oziroma občani občine.

(4) Pogoji za pridobitev pomoči:

– sprejet finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja, iz katerega jasno izhajajo programi oziroma projekti, ki so predmet podpore;

– seznam članov društva iz območja občine z navedbo celotnega števila vseh članov društva (jasno izražen odstotek članstva iz občine).

(5) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:

Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje podpor ter zahtevana dokumentacija se podrobneje določijo v javnem razpisu.

(6) Upravičenci do pomoči:

– registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja in imajo člane tudi iz območja občine ter izvajajo programe tudi za prebivalce oziroma člane iz občine.

(7) Intenzivnost pomoči:

– do 100% upravičenih stroškov.

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Razpis je odprt do vključno 28.10.2016.

 

Odločanje o prejetih vlogah na ta razpis bo v 1. tednu v mesecu novembru 2016.

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave Občine Kidričevo, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

Vloga-prijava na razpis se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, s pripisom na kuverti »PRIJAVA NA RAZPIS –UKREPI KMETIJSTVO 2016« ali odda neposredno v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ob uradnih urah.

Pravočasno prispela vloga na razpis je tista, ki bo oddana v občinski upravi Občine Kidričevo najpozneje do 28.10.2016 do 13.00 ure oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 28.10.2016.

Na hrbtni strani kuverte morata biti izpisan polni naziv in naslov prijavitelja.

VII. OBRAVNAVA VLOG

Vloge bo obravnaval odbor za kmetijstvo, komisija. Odpiranje vlog ni javno. Odbor bo po vrstnem redu oddaje vlog opravil pregled vlog. Ocenil jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravil predlog prejemnikov sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi za vse popolne vloge. Na podlagi predloga bo občinska uprava izdala sklepe o dodelitvi sredstev. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se po izdanem ukrepu o dodelitvi sredstev uredijo s pogodbo.

Vlagatelje nepopolnih vlog odbor v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo v roku 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v določenem roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 28.10.2016 se kot prepozne zavržejo.

 

VIII. IZPLAČILA SREDSTEV

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

-       dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),

-       poročilo o opravljenem delu oziroma storitvi.

-       Zahtevek.

IX. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava, komisija, ki jo imenuje župan in odbor. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

-         da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

-         da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;

-         da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Kidričevo v času uradnih ur in na spletni strani občine http://wwwkidricevo.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v občinski upravi Občine Kidričevo.

Številka: 007-11/2015-1

Kidričevo,1.07.2016

                            Župan Občine   Kidričevo

                          Anton Leskovar

javnanarocila Odbori tv
projekt dogodek informacije
proracun zupan glasilo

Prihajajoči dogodki

  Prijava na e-novice