občina kidričevo občinski svet občinska uprava obrazci in vloge razpisi in objave

Občina kidričevo

Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 799 06 10
Telefaks: 02 799 06 19

URADNE URE


v dopoldanskem času

v ponedeljek in sredo med 8. in 12. uro
v petek med 8. uro in 13. uro

v popoldanskem času
v ponedeljek med 13. uro in 15. uro
v sredo med 13 . in 17 . uro
v petek med 8. uro in 13. uro

Zbirni center Kidričevo

torek, četrtek 10.00 – 18.00 ure
sobota 8.00 – 13.00 ure
Več informacij

Občinska blagajna

Odprto vsako sredo
od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 16:00.
Več informacij

Občinska uprava

Ustanovi jo občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. Njeno delo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinskega sveta. V njej je zaposlenih 10 strokovnih delavcev.

Upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge občine izvaja občinska uprava na področju:


 • SPLOŠNIH ZADEV

opravljanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe župana, občinskega sveta ter njihovih delovnih in posvetovalnih teles, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov …

 • NORMATIVNO-PRAVNIH ZADEV

priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejmejo župan, občinski svet in drugi občinski organi …

 • UPRAVNIH ZADEV

vodenje upravnega postopka in izdajanje odločb v teh postopkih na I. stopnji, vodenje evidence o upravnih stvareh ...

 • JAVNIH FINANC

pripravljanje proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, pripravljanje finančnih poročil in zaključnega računa proračuna ...

 • DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

pripravljanje razvojnih usmeritev in razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi in drugimi porabniki proračunskih sredstev iz tega naslova ...

 • GOSPODARSTVA IN KMETIJSTVA

opravljanje strokovnih nalog za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb …

 • UREJANJA PROSTORA

pripravljanje prostorskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov …

 • GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN INFRASTRUKTURE

skrb za izvajanje programov razvoja gospodarskih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem …

 • DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA

javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, izgradnja, oskrba z plinom, zimska služba, vodenje javnih del, pogrebne storitve...

Občina ima občinsko upravo za občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti:


 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,

 • polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in

 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in ustanovami.
Vaše zadovoljstvo z delovanjem občinske uprave lahko izrazite preko vprašalnikov, ki jih dobite pri uslužbencih ali preko interneta: http://www.mojaanketa.si/anketa/262442342/.

 uprava

 

javnanarocila Odbori tv
projekt dogodek informacije
proracun zupan glasilo

Prihajajoči dogodki

  Prijava na e-novice